นโยบายความเป็นส่วนตัว
ความปลอดภัยของข้อมูล
ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ หรือ ใช้ผ่านการประมวลผลของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ควบคุมการทำงานของเว็บไซต์ www.sahapanich.com ทั้งหมดนั้น ท่านได้ยอมรับและตกลงว่าเป็นสิทธิและกรรมสิทธิ์ของ www.sahapanich.com อย่างไรก็ตาม www.sahapanich.com รับประกันว่า ข้อมูลส่วนตัวของท่านจะได้รับการรักษาอย่างเป็นความลับและได้มาตรฐานความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ท่านควรปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์นี้โดยเคร่งครัด

สำหรับผู้ใช้ทั่วไปการเข้าสู่ข้อมูลของตนเองจำเป็นต้องใช้ ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่เป็นสมาชิก และรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับทาง www.sahapanich.com เท่านั้น ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวถูกจารกรรมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(Hack) สูญหาย หรือ เสียหาย อันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น ทางบริษัทฯ โดย www.sahapanich.com ในนามบริษัท สหพานิชเชียงใหม่ จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบต่อความเสียหายนั้นทั้งหมด

สำหรับการรับส่งข้อมูลและการรับชำระเงินด้วยบัตรเครดิตทางอินเตอร์เน็ต ได้เชื่อมต่อกับธนาคารผ่านระบบที่มีการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงตามมาตรฐานสากล ทั้งนี้ข้อมูลบัตรเครดิตของท่านถูกจัดเก็บไว้ที่ธนาคารเพียงแห่งเดียวเท่านั้น โดยไม่มีการเก็บข้อมูลไว้ที่ฐานข้อมูลของ www.sahapanich.com แต่อย่างใด

การใช้ข้อมูล
ข้อมูลที่ท่านเปิดเผยกับทาง www.sahapanich.com ไม่ว่าจะเป็นชื่อ, นามสกุล, ที่อยู่, E-mail Address, ข้อมูลเกี่ยวกับการซื้อสินค้า, ข้อมูลการชำระเงิน อาจถูกนำไปใช้ในการปรับปรุงรายการส่งเสริมการขาย, การให้บริการ, การตลาด, การพัฒนาบริการของเว็บไซต์นี้ เพื่อความพึงพอใจและประโยชน์สูงสุดของท่าน นอกจากนี้แล้วทาง www.sahapanich.com ขอสงวนสิทธิที่จะนำข้อมูลของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้ตลอดเวลา

การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ลบ ข้อมูล
ท่านสามารถแก้ไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ข้อมูลต่างๆ ในข้อมูลส่วนตัวของท่านได้ด้วยตนเอง โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) ที่เป็นสมาชิกและรหัสผ่าน (Password) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้กับ www.sahapanich.com เพื่อผ่านเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ท่านคือผู้เดียวที่สามารถเข้าถึงข้อมูล/เปลี่ยนแปลง/แก้ไข/เพิ่มเติม/ลบ ข้อมูลเหล่านั้นได้ โดยใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านเอง

www.sahapanich.com ขอแนะนำให้ท่านเก็บข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password)ไว้เป็นความลับ ซึ่งทาง www.sahapanich.com จะไม่มีการถามรหัสผ่าน (Password) ของท่านไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น และในกรณีที่ท่านใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับผู้อื่น กรุณา Logout ออกจากระบบ ก่อนทุกครั้งเมื่อท่านไม่ต้องการใช้บริการต่อไป หรือ ปิดบราวเซอร์ เมื่อท่านเสร็จสิ้นการทำงาน เพื่อเป็นการป้องกันมิให้ผู้อื่นเข้ามาใช้ข้อมูลของท่านซึ่งอาจจะทำให้ท่านได้รับความเสียหายในภายหลัง

ทั้งนี้ ท่านจะต้องรับผิดชอบกับการกระทำต่างๆ ของท่านภายใต้ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่าน ทาง www.sahapanich.com จะไม่รับผิดชอบหากท่านน ำชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านไปให้ผู้อื่น

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม
www.sahapanich.com เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน ดังนั้น ข้อมูลของท่านที่ www.sahapanich.com ได้รับนั้นโดยหลักการแล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์นี้เท่านั้น จะไม่มีการอนุญาตให้มีการเปิดเผยข้อมูลของท่านนอกจากพนักงานผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น และเว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการจำเป็นที่ต้องเปิดเผยข้อมูลตามกฎหมาย เพื่อประโยชน์ในการสอบสวนหรือการพิจารณาคดี การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง